POVODŇOVÝ PLÁN OBCE VELETINY

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento povodňový plán obce Veletiny IDdPP:10934 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Veletiny podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherský Brod. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Veletiny a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a webovém prostředí na ve.povodnoveplany.cz                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Olšava
  • Vlčnovský potok
  • Hraniční potok

HP C13 VE

Olšava - 12,474 ř.km

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM017217/2014-219/To
ze dne 9. 5. 2014

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín

Č. j.: LCR957/001741/2014 ze dne 9. 4. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Č. j.: OZP/0991/14/Va  ze dne 5. 5. 2014

 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 07.2023
organizační část 07.2023
grafická část 07.2020
přílohy 07.2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07.2023
offline verze 07.2020
digitalizovaná verze 07.2023
databáze POVIS 07.2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.