Hydrologické údaje a navrhovaná PPO


Území obce leží v povodí řeky Olšavy, která sbírá a odvádí povrchové a částečně i odpadní vody. Koryto Olšavy leží v nejbližším místě 10 m od zástavby v obci. Vody z obce jsou sváděny ze 2/3 do řeky Olšavy a z 1/3 do Vlčnovského potoka. Vlčnovský potok přitéká do obce z jihovýchodu od obce Vlčnov, a přestože protéká jižní hustou zástavbou Veletin, vlévá se do Olšavy v jejím říčním km 12,1 zleva až za obcí, v části Za Humny.

Klimaticky spadá území obce do teplé oblasti klimatických jednotek s dlouhým a poměrně suchým létem, teplým jarem a podzimem a krátkou, suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje 594 mm.

Obec Veletiny  patří z hlediska možného povodňového ohrožení do povodí Olšavy, v říčním km 13,17 – 10,97. Tok Olšavy leží v Alpínsko – Himálajském systému, který se dělí na dva subsystémy: Karpaty a Panonskou pánev. Horní i střední tok Olšavy patří do systému Karpat, zatímco ústí Olšavy do Moravy již leží v subsystému Panonské pánve. Řeka Olšava zaúsťuje do řeky Moravy v jejím ř. km 143,11, což je 10 km pod obcí Veletiny. Koryto řeky Olšavy je regulované, břehy jsou vyčištěny od nánosů.

Hydrologický režim Olšavy se vyznačuje jedním až dvěma maximy v ročním chodu. Jedno maximum se vyskytuje v období jara a je spojeno s táním sněhové pokrývky. V březnu na limnigrafické stanici v Uherském Brodě dosahují hodnoty průměrných měsíčních průtoků 4,12 m3/s. Toto maximum ale klesá pozvolna, jelikož je v letním období spojeno s maximem letních srážek, zejména pak bouřek. Naopak minimální průtoky připadají na září, kdy průměrná měsíční hodnota činí 0,80 m3/s.

Na základě popsaných vodních toků Olšavy a Vlčnovského potoka, které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují případné povodňové stavy v obci Veletiny, lze jednoznačně konstatovat největší nebezpečí vleklé povodně od řeky Olšavy a nebezpečí povodně z přívalových srážek od Vlčnovského potoka.