Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika

Území obce Veletiny je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s. p. Brno, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu (D.4. Mapa záplavového území Olšavy, PMO, s.p.).


OHROŽENÉ A OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY V DPP OBCE VELETINY V POVIS


Povodeň při opuštění koryta toku Olšavy zaplavuje především jižní část obce Veletiny s obytnou zástavbou na levém břehu, která je tvořena rodinnými domy. Řeka Olšava může mít zónu Q100 širokou v některých místech až 600 m.

Zástavba obce podél Vlčnovského potoka je ohrožována záplavami z přívalových povodní.

Tab. 6   Objekty na tocích - objekty snižující odtokové poměry

popis

tok

popis

most silniční I/50-043

Olšava

13,062

most silniční II/05019-2

Olšava

12,610

most silniční I/50-042

Olšava

12,486

most železniční trať 341

Olšava

11,831

most silniční III/4957-1

Vlčnovský potok

1,735

most místní komunikace

Vlčnovský potok

1,345

lávka pro pěší k č.p. 171

Vlčnovský potok

1,191

lávka pro pěší k č.p. 199

Vlčnovský potok

1,161

lávka pro pěší k č.p. 204

Vlčnovský potok

1,137

most místní komunikace

Vlčnovský potok

1,001

lávka pro pěší k č.p. 169

Vlčnovský potok

0,927

lávka pro pěší k č.p. 195

Vlčnovský potok

0,852

lávka pro pěší k č.p. 148

Vlčnovský potok

0,782

most místní komunikace

Vlčnovský potok

0,638

lávka pro pěší k č.p. 22

Vlčnovský potok

0,542

most silniční III/05019-1

Vlčnovský potok

0,434

most silniční I/50-041

Vlčnovský potok

0,268

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.


Objekty v inundačním území


Na toku Olšavy

Povodňové epizody z Olšavy s uvážením kratších bleskových epizod z Vlčnovského potoka - zalévají záplavové území obce při Q100 a postihují část severní zástavby obce Veletiny v levobřežní blízkosti řeky Olšavy.

Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Olšavy mohou být zejména rodinné domy v severní části obce. Rozlivem řeky Olšavy jsou ohroženy obytné domy, hospodářské budovy, zahrady a komunikace v části "Křivosůdy" a "Na návsi", včetně budovy mateřské školy, OÚ Veletiny, KD Veletiny a kaple Sv. Cyrila a Metoděje.

Tab. 7   Ohrožené objekty – severní část obce (levý břeh Olšavy)

Název subjektu

účel

poznámka

n-letost minimálního ohrožujícího průtoku

Stolařství Jaroslav Graja

Služby – výroba nábytku

Veletiny č.p. 203

Q100

Firma Perfekta Veletiny

Průmysl – strojírenská výroba

Veletiny č.p. 8

Q100

Podškubka-VZT s.r.o.

Průmysl – výroba a montáže vzduchotechniky

Veletiny č.p. 28

Na okraji rozlivu Q100

Himarex spol. s.r.o.

Služby - ubytování

Veletiny č.p. 189

Na okraji rozlivu Q100

MŠ Veletiny

Provoz mateřské školy

Veletiny č.p. 108

Na okraji rozlivu Q100

OÚ Veletiny

Veřejná správa

Veletiny č.p. 218

Na okraji rozlivu Q100

LB obytná zástavba - severní část obce (lokalita Křivosůdy)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 203, 10, 9, 7, 64, 174

Q100

PB obytná zástavba - severní část obce mezi silnicí I/50 a řekou Olšavou

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 130, 234, 179

Q100

LB obytná zástavba - severní část obce (lokalita „Křivosůdy“)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 13, 12, 89, 160, 11, 225, 23, 222, 152, 88, 24, 124, 25, 26, 27, 29, 30,

Na okraji rozlivu Q100

LB obytná zástavba - severní část obce (lokalita „Na návsi“)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p: 119, 73, 197, 101, 84, 176, 66, 127, 163, 183, 112, 96, 162, 134, 21, 151, 116, 65, 3, 2, 4, 206

Na okraji rozlivu Q100


Na toku Vlčnovský potok

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti Vlčnovského potoka. Hrozí nebezpečí zpětným vzdutím vodní hladiny Olšavy do Vlčnovského potoka.

Ohroženými objekty rozlitím Vlčnovského potoka jsou obytné domy, hospodářské budovy, zahrady a místní komunikace v části Zelnice a Na Hrázi objekty farmy ZD Poolšaví a stolařských provozoven Křivda a Bičan prodejna Smíšeného zboží, zemědělsky obdělávané pozemky Jericho, Za Humny a Dlouhé.

Tab. 8   Ohrožené objekty – jižní část obce (Vlčnovský potok)

Název subjektu

účel

Poznámka

Stolařství Bičan

Služby – výroba nábytku

Veletiny č.p. 221

Farma ZD Poolšaví

Zemědělská výroba

Veletiny č.p. 188

Firma František Křivda

Služby – výroba nábytku

Veletiny č.p. 175

Smíšené zboží Veletiny

Služby – prodej potravin

Veletiny č.p. 93

PB obytná zástavba - Jihovýchodní část obce Veletiny (lokalita Přední stráň)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 171, 170, 168, 199, 204, 202, 153, 142, 6, 133, 156, 157, 167, 173, 169

LB obytná zástavba - Jihozápadní část obce Veletiny (lokalita Podkopčí)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 90, 190, 191, 192, 182, 181, 177, 144, 186, 205, 196, 185, 193, 194, 105, 71, 209,

LB obytná zástavba - západní část obce Veletiny (lokalita Podkopčí)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 158, 147, 114, 154, 155, 52, 80, ev.č.1

PB obytná zástavba - západní část obce Veletiny (lokalita Podkopčí)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 22, 76, 75, 74, 106, 72, 69, 53, 51, 54, 206

LB obytná zástavba - západní část obce Veletiny (lokalita Dílce)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 198, 68, 125, 164, 150, 172, 121, 220


Povodeň povrchovým stokem z okolních kopců

Přívalem vody z polí v trati Dílce a Podkopčí, při přívalových srážkách, jsou ohroženy domy na Zelnici, za bývalou kovárnou (od čp.198 po 121) a za prodejnou Smíšeného zboží č.p. 93.

Přívalem vody z lokalit Hrabovcové díly a Přední stráň jsou ohroženy domy u křižovatky silnice III/4957 s místní komunikací v části "Záhumní".

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů s popisem a druhem ohrožení